Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Zakazenie gruzlica bydleca u ludzi

Tuesday, July 12th, 2016

Zakażenie gruźlicą bydlęcą u ludzi zdarza się najczęściej w Anglii, Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki r w Kanadzie. W Polsce za- gadnieniem zakażenia ludzi prątkami typu bydlęcego zajmowali się do- tychczas Eugenia Piasecka-Zeylandowa, Włodzimierz Sznajder i R. Da- nielewski. Zbadawszy materiał szpitali poznańskich, autorzy ci uzyskali 100 szczepów prątków gruźlicy. Interesujące jest, że 2 z przypadków zakażenia prątkami typu bydlę- cego dotyczyły pracowników rzeźni miejskiej, a 3 chorych piło surowe mleko. Jak widać, zakażenie ludzi prątkami gruźlicy typu bydlęcego odgrywa w Polsce małą rolę. Prątki gruźlicy ptasiej rosną w ciepłocie 41-45° e, zatem w cie- plocie, w której prątki typu ludzkiego i bydlęcego nie rozwijają się wcale. Morfotycznie oraz w stosunku do metod barwienia zachowują się tak jak prątki gruźlicy ludzkiej. Na pożywkach sztucznych rosną szybko. W gru- źlicy u ludzi stwierdzano je bardzo rzadko, a specjalna komisja angielska, która przeprowadziła 4.000 badań typów prątka gruźlicy u ludzi, nie wykryła prątków ptasich ani razu. Feldman zebrał do r. 1938 w piśmien- nictwie zaledwie 13 przypadków gruźlicy wywołanej przez prątki gruźlicy ptasiej u ludzi. Prątki, wyodrębnione przez Wellsa od dziko, żyjących zwierzątek, zbli- zonych do polnych myszy, tzw. norfików, są dłuższe i cieńsze niż prątki typu ludzkiego, na końcu są zazwyczaj hakowato, zakrzywione, rosną na pożywkach wolniej, tak że dopiero po 4-6 tygodniach można gołym okiem spostrzec drobne kolonie na pożywce Petragnaniego. Małe i średnie dawki prątków Wellsa u zwierząt laboratoryjnych nie wywo- łują poważniejszych zmian, natomiast za pomocą ich można uzyskać uodpornienie zwierzęcia. Dotychczasowe badania (Birkhaug) przemawiają za możliwością uodpornienia nimi także ludzi. Prątki gruźlicy zimnokrwistych wychodowano z krwi ryb, żab, wężów i żółwi. Są one podobne do prątków gruźlicy ciepłokrwistych, lecz rosną w ciepłocie 15-30° e, natomiast ciepłota wyższa, hamuje ich wzrost. Dla ciepłokrwistych nie są zjadliwe. [więcej w: , Bielizna nocna damska, deratyzacja warszawa, odzież dla dzieci ]

Mozliwosc przeniesienia gruzlicy w zyciu

Tuesday, July 12th, 2016

Możliwość przeniesienia gruźlicy w życiu płodowym przez aspirację do płuc lub przez połykanie płynu płodowego, zawiera- jącego prątki gruźlicy, nie ma znaczenia. Zarazki gruźlicy dostają się do ustroju człowieka w życiu pozapłodowym najczęściej przez drogi oddechowe. Za tym przemawia siedziba tzw. pierwotnego ogniska gruźliczego, które powstaje (Ranke) w miejscu wtargnięcia prąt- ków do ustroju. W krtani, w jamie nosowej i ustnej nie spostrzegano do- tychczas pierwotnego ogniska gruźliczego, z wyjątkiem migdałków. W migdałkach, tchawicy i w oskrzelach III i IV. rzędu sadowi się pier- wotne ognisko gruźlicze bardzo rzadko. Natomiast w przeważającej licz- bie przypadków, średnio w 80-96%, znajdujemy je w miąższu płuc blisko opłucnej. Zatem prątki gruźlicy wywołują zmiany chorobowe najczęściej wtedy, gdy dostaną się przez drogi, oddechowe głęboko do płuc. Bywa to wtenczas, gdy się oddycha powietrzem zawierającym prątki gruźlicy. Przewód pokarmowy może być także miejscem, przez które prątki gruźlicy wkraczają do ustroju. Do- sadnie dowodzi tego historia niemowląt, zaszczepionych w Lubece przez pomyłkę zjadliwymi prątkami gruźlicy zamiast prątków BCG: prawie połowa tych dzieci zmarła na gruźlicę uogólnioną. Niezbity dowód prze- nikania prątków gruźlicy przez nieuszkodzoną ścianę przewodu pokar- mowego u ludzi zdobyła także Eugenia Piasecka-Zeyland stwierdzając prątki BCG w węzłach chłonnych krezki u dzieci, szczepionych tymi prątkami “peros”. Przewód pokarmowy jako wrota zakażenia odgrywa mniejszą rolę niż narząd oddechowy. Statystyki uwzględniające siedzibę pierwotnego ogni- ska gruźliczego dowodzą, że zaledwie 3-5% wszystkich sekcyj przy- pada na pierwotną gruźlicę jelit. W wieku dziecięcym odsetek wzrasta do 10-12%. Chodzi tu przeważnie o zakażenie ustroju prątkami typu bydlęcego przez surowe mleko krów chorych na perlicę. Zakażenie przez przewód pokarmowy prątkami typu ludzkiego może następować przez nieodkażone naczynia stołowe i zakażone pokarmy. [przypisy: , Bielizna nocna damska, medycyna estetyczna, psycholog Kraków ]