Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES)

Tuesday, July 12th, 2016

SPRAWY MOZGOWE (ENCEPHALOPATHIAE INF ANTILES) DAJĄCE JAKO ZEJŚCIE NIEDOROZWOJ UMYSŁOWY; (OLIGOPHRENIA) Pojęcie oligofrenii nie ma cech jednostki nozologicznej. Niedorozwój umy- słowy jest więc tylko zejściem różnych etiologicznie i patogenetycznie chorób. Nazwa oligofrenii będzie miała dopóty swoją kliniczną rację bytu, dopóki na- sze metody rozpoznawcze nie osiągną takiego poziomu, by można było w każ- dym przypadku rozpoznać etiologię procesu, którego epilog widzi się pod po- stacią niedorozwoju umysłowego. Ze względów kliniczno-praktycznych trzeba odgraniczyć pojęcie otępienia (dementia) od pojęcia oligofrenii. W pierwszym przypadku chodzi o obniżenie poziomu .umysłowego osobnika, który osiągnął już pewien stopień rozwoju psychicznego, w drugim o zahamowanie rozwoju umysłowego. Roz- graniczenie to jest względne. W praktyce bowiem zalicza się do niedorozwoju umysłowego nie tylko przypadki bardzo wczesnego zahamowania rozwoju, a więc w stadium pierwszej komórki zarodkowej, w okresie życia płodowego i porodu, ale także przypadki upośledzenia rozwoju psychicznego w pierwszych latach życia. Nie ustalono ściśle, o ile lat życia chodzi. Jeżeli rozporządza się dokładnymi wywiadami, to udaje się czasem stwierdzić, że dziecko rozwijało się do roku, dwóch czy trzech lat prawidłowo, po czym po przejściu jakiejś choroby, której natury nie udaje się przeważnie odtworzyć, rozwój umysłowy uległ zatrzymaniu, a nawet nastąpiło cofnięcie się już rozwiniętych czynności umysłowych. W wielu przypadkach. natomiast W ogóle nie ma wiadomości o pierwszych latach życia dziecka. Ma się tylko już gotowy, ustalony poziom umysłowy, o którym można powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo niski. Czy należy w pierwszym przypadku mówić o otępieniu, a w drugim o niedoroz- woju? Czy rozpoznanie może opierać się tylko na wywiadach lub ich braku? Niestety, nie ma dotąd przedmiotowych metod, które by pozwalały na usta- lenie w każdym przypadku etiologii i patogenezy tego końcowego stanu ubyt- kowego: Niektórzy autorzy używają jako synonimu niedorozwoju umysłowego określenia otępienie wrodzone (dementia congenita). Niektórzy znowu odróż- niają niedorozwój wrodzony od wcześnie nabytego. Przypadki niedorozwoju wcześnie nabytego zasługują jednak równie dobrze na nazwę otępienia. Im póź- niej dziecko przeszło chorobę mózgu, która zatrzymała prawidłowy rozwój umy- słowy – a przeważnie dochodzi równocześnie i do cofnięcia się już wykształco- nych czynności – tym bardziej przypadek zasługuje na zaliczęnie go do grupy wcześnie powstałych otępień. Pomimo tych zastrzeżeń powszechnie omawia się łączną grupę oligofrenii. Grupę taką uznaje i psychiatria radziecka.. i anglosaska. Psychiatrzy angielscy używają na oznaczenie oligofrenii terminu mental defi- ciency, natomiast psychiatrzy amerykańscy feebLe-mindedness. [więcej w: , odzież dla dzieci, badania psychologiczne, Stomatolog Kraków ]