Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH

Tuesday, July 12th, 2016

PRZYPADKI BEZ STWIERDZALNYCH ZMIAN POCHOROBOWYCH I ZABURZENIA ROZWOJOWE Może tu chodzić o odległe następstwa wcześnie przebytych spraw chorobowych w znaczeniu, które wyłuszczyliśmy powyżej albo o zaburzenia rozwojowe pochodze- nia wewnętrznego, których patogenezy nie da się dzisiejszymi metodami badania wykryć. Wysnuwany stąd czasem przez mendelistów wniosek, że chodzić. tutaj musi o zaburzenia dziedziczne, jest bezpodstawny i rozwieje się z chwilą udoskonalenia techniki badania. Należą tu takie wady rozwojowe, jak brak jąder komórkowych lub części mózgu, np. spoidła wielkiego, półkul mózgowych lub ich części, -micro- tudzież -mega.lencephalia, zaburzenia rozwojowe kory, zawojów i bruzd, np. micro- gyria, pachygyria itd. W praktyce klinicznej i szpitalnej, a tym bardziej w lecznictwie otwartym, trudno jest oczywiście stosować klucz klasyfikacyjny anatomopatologiczny, cho- ciaż zasadniczo do tego dążymy, gdyż tą drogą można odtworzyć etiologię pow- stałego stanu ubytkowego. Przy dzisiejszej technice badań diagnostycznych udaje się nam rzadko, przeważnie tylko przypuszczalnie, a częstokroć w ogóle nie udaje się nam odtworzyć przyczyn stwierdzanego niedorozwoju umysłowego. W każdym razie szczegółowe badanie neurologiczne należy do elementarnych obowiązków lekarza, który zetknie się z przypadkiem niedorozwoju umysło- wego. Mimo że zasadniczo – nawet gdy nie ustaliliśmy pewnej lub przypusz- czalnej etiologii w danym przypadku – rozpoznanie określamy jako encepha- lopathia, to jednak w praktyce wciąż jeszcze stosowane są określenia obja- wowe, urobione na podstawie poziomu inteligencji. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia ]

GLUPTACTWO (IMBECILLIT AS) Gluptacy przewyzszaja

Tuesday, July 12th, 2016

GLUPTACTWO (IMBECILLIT AS) Głuptacy przewyższają idiotów tym, że drugi układ sygnalizacyjny jest u nich jako tako rozwinięty. U głębokich imbecylów mowa jest gramatycznie wad- liwa, zapas słów ubogi, wymowa niedokształcona, jednakże porozumiewanie się z otoczeniem jest możliwe. Natomiast sprawdzianem w stosunku do zdro- wia psychicznego jest niemożność przyswojenia sobie zupełnie lub przynajm- niej w dostatecznym stopniu elementarnych wiadomości szkolnych, mimo usi- łowań otoczenia w tym kierunku. Dzieci te po kilka lat powtarzają tę samą klasę. Jeżeli rozpoznają litery, to nie mogą się nauczyć łączenia ich w zgłoski lub zgłosek w wyrazy. Umiejętność czytania. mimo wieloletniej nad nimi pracy pozostaje na stopniu niezadowalającym. Jeżeli nawet umieją liczyć mechanicz- nie, to działania rachunkowe w zakresie pierwszych klas szkoły podstawowej są dla nich nie do opanowania. Wystrzegać się tu należy mieszania sprawy z analfabetyzmem środowiskowego pochodzenia. W razie wątpliwości rozstrzy- gają w naszych warunkach postępy na kursach dla analfabetów. Zresztą z oceny całości rozwiniętych czynności psychicznych można zawsze wytworzyć sobie sąd pośredni o możliwej zdolności osobnika do przyswojenia sobie elementar- nych wiadomości szkolnych. Przy badaniach testami: usiłuje się zazwyczaj uzy- skać dane porównawcze z dziećmi odpowiedniego wieku. Orzeka się np., że osobnik ten jest na poziomie S-letniego dziecka. Wnioski te mają bardzo względną wartość, chociaż w praktyce ułatwiają nam orientację. Pamiętać bo- wiem trzeba o tym, że poziom S-letniego dziecka u głuptaka oznacza tylko tyle, że osobnik potrafił sobie w dotychczasowym życiu przyswoić zapas wiado- mości, które posiada kilkuletnie dziecko. Jednakże dziecko przewyższa głuptaka możliwościami rozwoju umysłowego. Natomiast głuptak może je przewyższać doświadczeniami życiowymi, może np. wykonywać zręcznie pewną pracę, po -r dróżować, rozumieć i znać pewne niebezpieczeństwa itd. Dziecko więc nigdy nie jest na poziomie głuptaka, gdyż nie posiada doświadczenia życiowego, umoż- liwiającego tamtemu dokonanie pewnych działań myślowych. Głuptak nato- miast takichże samych działań myślowych nie potrafi dokonać, gdyż brak mu dostatecznej sprawności umysłowej. [hasła pokrewne: , Karmy dla psów, artykuły fryzjerskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]