PODZIAL OGOLNY WEDLUG STANU ANATOMOPATOLOGICZNEGO

PODZIAŁ OGOLNY WEDŁUG STANU ANATOMOPATOLOGICZNEGO Zmian w mózgu, które leżą u pOdstJW niedorozwoju umysłowego, bywają roz- norodne. W ciężkich postaciach niedorozwoju, a więc przede wszystkim w idiotyz- mie, zmiany te bywają bardzo znamienne. Natomiast w lżejszych postaciach nie- dorozwoju nie udaje się często wykryć fmian ani w pneumoencefalogramie, ani na: stole sekcyjnym. Co Więcej, czasem w ciężkich przypadkach idiotyzmu, np. na tle. matołectwa lub mongoloidii, nie znajdJjemy przy naszych środkach techniki dia- gnostycznej żadnych grubszych zmian I tkance mózgowej. Główne zmiany mogą; wówczas polegać na zaburzeniach chemizmu. Niedojrzały układ nerwowy ośrodkowy oddziałuje inaczej na szkodliwe czynniki niż dojrzały. Z doświadczeń z usz.kadza- niem tkanki mózgowej zwierząt nowo narodzonych l dorosłych (Spatz) wynika, ze im wcześniej nastąpi uszkodzenie, tym łatwiej i szybciej goi się ona, czasem w ogóle nie pozostawiając żadnych śladów, np. pigmentacji. Ponieważ sąsiednie części dalej rosną, ubytek ulega obrośnięciu tkanką i jest czasem w ogóle nie, do wykrycia. Szczególnie uszkodzenia z zakresu życia płodowego mogą w ten sposob zniknąć bez widocznego śladu anatomicznego. Mimo to uszkodzenie takie odbija się na dyna- mice rozwojowej, hamując ją lub przesuwając na fałszywy tor. Te pośrednie skutki a więc zaburzenia rozwojowe, są równie zgubne dla przyszłego ustroju, Jak skutki bezpośrednich uszkodzeń. Na przykład tworzenie się kory mózgowej może doznać upośledzenia przez to, że część neuroblastów, które w prawidłowych warunkach wędrują ze swojej macierzy w komorze ku powierzchni, pozostanie w swoim punkcie wyjścia. W porównaniu z tymi zaburzeniami rozwojowymi, których znaczenie rzuca się w oczy, bezpośrednie skutki przebytych chorób czy uszkodzeń mogą być. bardzo nikłe. Stąd wynika, że nie tyle rodzaj czynnika chorobotwórczego, co czas Jego za- działania rozstrzyga o stwierdzalnych cechach morfologicznych. W im wcześniej- szym okresie rozwojowym zadziałanie to nastąpiło, tym łatwiej przepadną skutki bezpośrednie i tym większe mogą być rozmiary pośrednio powstałych zaburzeń roz- wojowych. Nie potrzeba dodawać, że brak uchwytnych zmian anatomopatologicz- nych bynajmniej nie dowodzi, że w danym przypadku chodzi o dziedziczną oligo- frenię, w obronie której mendeliści kruszą kopie. Przeciwnie, właśnie często widuje się ten stan rzeczy w przypadkach niedorozwoju, którego osobniczo nabyta etiolo- gia nie podlega żadnej wątpliwości. I z drugiej strony te przypadki, które na pod- stawie wywiadu musiałyby uchodzić za przykład oligofrenii dziedzicznej, wykazują w badaniu pośmiertnym wyraźne ślady przebytej w rozwoju osobniczym sprawy chorobowej w mózgu. Na podstawie oglądu. pośmiertnego i pneumoencefalografii rozróżnić można trzy wielkie grupy niedorozwoju umysłowego. [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, Zdrowa żywność, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.