Odkad przekonano sie, ze w

Odkąd przekonano się, że w następstwie atomowego bombardowania Hiroszimy pojawiają się u ofiar-późne szkody, zwrócono baczniejSzą uwagę na szkodliwe skutki działania promieni jonizujących na żywe komórki. W grę wchodzą pro- mienie a13, neutronowe i protonowe jako napromienienia korpuskularne oraz pro- mienie y i rentgenowskie jako fale elektromagnetyczne. Szczególnie podatne są. tkanki niedojrzałe i szybko rosnące, zwłaszcza komórki w czasie mitozy. Wyjaśnia to genezę gametopatii. Napromienienie prowadzi do mutacji genów i do zmian chro- mosomów, przy czym stwierdzono, że w ciągLI życia skutki działania promieni ku- mulują się. Z badań Atomie Bomb Casualty Cammission (ABCC) wynika, że eksplozje atomowe w Japonii spowodowały istotny wzrost przypadków wad rozwojowych . Wzrost radioaktywności atmosfery spowodowany próbnymi wybuchami atomowymi mógłby się w przyszłości okazać tragicznym dla ludzkości. Za mało się myśli o roli urazów Psychicznprch, zwłaszcza gdy są ciężkie i długo- trwale. Klebanow (wg Huffmanna 1963) przebadał 1430 noworodków żydowskich z pierwszych trzech lat po II wojnie ŚWiatOWI ej i stwierdził wybitną podwyżkę od- setka zaburzeń rozwojowych, mianowicie 58 przypadków, w tej liczbie 12 mongo- Ioidii, 12 naczyniaków i znamion, 8 zniekształceń stopy, 5 wodogłowia itd. Przy- czyną tego zjawiska byly niewątpliwie zmiany wsteczne jajników, wywolane przej- ściami moralnymi w obozach wyniszczenia, pledożYWieniem i zaburzeniami hormo- nalnymi. Badania tego typu pokrywają się z wynikiem badań Stievego (1952) nad, wpływem układu nerwowego na budowę i czynności narządów rodnych, do którego, to tematu jeszcze powrócimy. Wszystkie sprawy chorobowe, które w cZasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych mie- siącach, upośledzają dowóz tlenu i pożywienia dla zarodka, grożą pojawieniem się- zaburzeń rozwojowych. Wśród tych przyczyn wymienić należy choroby narządów rodnych matki, utrudniające zagnieżdżenie się jaja w błonie śluzowej macicy. Wszyst-, kie choroby matki przebiegające z upośledzeniem krążenia i wpływające źle na skład krwi mogą się odbić na zdrowiu zaropka. W przypadkach niedorozwoju urny- słowego i innych encefalopatii wrodzonych zawsze należy w wywiadach pytać o mo– żliwość krwawień we wczesnych okresach ciąży. [przypisy: , odzież termoaktywna, Zdrowa żywność, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.