Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi:

Fenelzyna znana pod nazwami fabrycznymi: Nardil, Nardelzine i Sti- nerwal, jest lekiem sympatykomimetycznym, hamującym monoaminooksydazę podobnie jak feniprazyna (Catron). Lek ten jest zalecany jako środek przeciw- depresyjny, jednakże skuteczność jego może się opierać tylko na działaniu na nadbudówkę nerwicową. Dawka początkowa wynosi 60-90 mg na dobę. Po uzyskaniu poprawy, która następuje zwykle po upływie 2-6 tyg., dawkę obniża się do 30 mg na dobę. Przeciwwskazaniem do stosowania fenelzyny są choroby wątroby i nerek. Lek jest w sprzedaży w tabletkach po 15 mg. Wspomniana feniprazyna stosowana jest w dawkach 12-24 mg dziennie. Lek ma łagodne działanie uspokajające i przeciwdepresyjne. Trzeba podkreślić, że wszystkie inhibitory MAO w kombinacji z pochodnymi fenotiazyny dają obraz ciężkiego zatrucia. Można je podawać po odstawieniu pochodnych fenotiazyny dopiero po przynajmniej 10 dniach. Jedynym lekiem z omawianej grupy, który ma potężne działanie syndromo- 1ityczne w stosunku do depresji endogennej, jest n i a m i d. Synonim: Niamid, Nialamid, Nuredal i Espril. Lek uwidocznia swe działanie w bardzo dużych dawkach podawanych parenteralnie w kroplówkach dożylnych. Poza depresją endogenną lek stosuje się także w depresjach reaktywnych. Wprawdzie w piś- miennictwie spotyka się często wskazania dla depresji związanej ze schizofre- nią, ale z naszych obserwacji zdaje się wynikać, że w tych przypadkach lek może mieć działanie uczynniające proces schizofreniczny. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w depresjach na podłożu organicznym. Dodatnie efekty lecznicze uzyskuje się podawaniem ni amidu nawet w tych ciężkich przypadkach depresji endogennej, gdzie wstrząsy elektryczne i inne leki przeciwdepresyjne nie dały pożądanego wyniku. Leczenie rozpoczyna się od dawki 500 mg dziennie, a na- stępnie przechodzi na 1000, 500, a nawet 2000 mg dziennie. Dla terapii paren- teralnej są specjalne fiolki zawierające 500 mg suchej substancji leku, który podaje się dożylnie jako roztwór w soli fizjologicznej w ciągu 60-90 min. W żadnym wypadku nie wolno leku podawać w czasie krótszym niż 30 min. Poleca się badanie ciśnienia tętniczego przed kroplówką i po zakończeniu jej podawania na leżąco i na stojąco. Kroplówki podaje się codziennie przez 12- 15 dni. Parenteralny niamid może być podawany również domięśniowo w po- jedynczych dawkach 250 i 500 mg 2 razy dziennie (również jako roztwór w soli fizjologicznej albo w wodzie destylowanej), szczególnie u chorych podnieco- nych, gdzie założenie kroplówki byłoby kłopotliwe. Całość kuracji nie po- winna być krótsza niż 6 wstrzyknięć i można ją rozciągać do 12. Poprawy można oczekiwać już po pierwszych dwóch dobach kuracji. [przypisy: , odzież dla dzieci, integracja sensoryczna, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.