Dane historyczne. Pierwszym, który próbowal

Dane historyczne. Pierwszym, który próbował teoretycznie wyjaśnić róż- nicę między mądrością a głupotą, był Heraklit (535-475 p.n.e.), uważany dzisiaj za przedslannika materializmu dialektycznego. Zwalczając poetyczne spekulacje, za po- mocą których inni próbowali tłumaczyć zjawiska przyrody, wysunął on zasadę ści- słych miar w przyrodoznawstwie -i przypuszczał, że rozum ludzki zależy od ognia wewnętrznego: im suchszy ten ogień, tym bystrzejszy rozsądek, im więcej w duszy wilgoci, tym łatwiej o chorobę, w razie nadmiaru wilgoci grozi głupota lub obłą- kanie. W literaturze pięknej od najdawniejszych czasów postaciami niedorozwinię- tych umysłowo posługiwano się .dla rozśmieszenia czytelników lub widzów. W sta- rożytnej Aleksandrii anatom Erasistratos rozważał możliwą zależność inteligencji od liczby zwojów mózgu. Mongoloidię opisał w r. 1866 Lanydon Down. W Pol- sce Andrzej z Kobylina w swoich “Gadkach o składności członków człowieczych” w r. 1535 podał pierwsze naiwne zasady odczytywania stanu bystrości umysłu i cech temperamentu z wyrazu twarzy i kształtu głowy. Termin oligofrenia pochodzi od, Kraepelina. Etiologia anatomiapatoliczna. Uchwytne klinicznie przyczyny będą omówione poniżej. Z trudniej uchwytnych wymieniano dawniej kiłę rodziców, powołując się na fakt, że u 10-20010 idiotów stwierdzono kiłę. Dzisiaj kiła przestała odgrywać tę rolę, w każdym razie znaczenie jej jako czynnika etiologicznego we współczesnych warunkach wybitnie spadło. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba alkoholiz rodziców. Najczęściej chodzi tu o upojenie jednego z rodziców lub obojga w chwili poczęcia, przy czym dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia alkoholem komórek płciowych. Alkoholizm przewlekły, być może, prowadzi do ma- łowartościowych plemników. Podobnie wyobrażano sobie rolę zakażenia kiłowego, mianowicie toksyny krętków miałyby obniżać żywotność elementów płciowych. Badania pneumoencefalograficzne, a także badania pośmiertne świadczą o tym, że niedorozwinięci umysłowo przeszli czy to w łonie matki, czy w cżasie porodu lub we wczesnych latach życia pozapłodowego ciężkie sprawy mózgowe, a więc zapalenie mózgu i opon mózgowych, krwotok mózgowy, uszkodzenie urazowe mózgu, zaburzenie odżywcze tkanki mózgowej, zahamowanie rozwoju wywołane zmianami w kościach czaszki itd. [patrz też: , surówki bawełniane, Studnie głębinowe, rehabiliacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.