Choroby jako czynniki usposabiajace do

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przeko- nano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego. rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pul- monum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927–1929 r. było na 535 chorych na gruźlicę płuc ślusarzy 32%, stolarzy 28%, kamieniarzy 20%, szewców 12%, kraw- ców 8%, a więc gruźlica dotyczyła przede wszystkim tych zawodów, w których wchodzi w rachubę pył żelazny, piaskowy i drzewny. Natomiast przewlekłe wdychiwanie pyłu węglowego oraz wapiennego wikła się gruźlicą płuc rzadko, a wtenczas – tak jak w pylicy porcela- nowej – gruźlica płuc ma przebieg zwykle przewlekły i łagodny. Roz- szerzenie oskrzeli, kiła oraz promienica płuc sprzyjają powstawaniu gruźlicy. Pogląd Rokitanskyego o antagonizmie między rakiem a gruźlicą płuc okazał się mylny. Co się tyczy zapalenia opłucnej, które dawniej często uwa- żano za przyczynę gruźlicy płuc, to według nowoczesnych pojęć, zapalenie opłucnej powstaje w przeważnej liczbie przypadków na tle istniejącej już gruźlicy. Uodporniając ustrój, zapalenie to powstrzymuje nieraz roz- wój gruźlicy płuc. Ostre choroby zakaźne płuc, grypa,odra nie usposabiają do gruźlicy płuc, ani nie pogarszają jej przebiegu. Grypa, którą chory podaje nieraz w wywiadach, jest bardzo często wykazem nawału gruźliczego. Co do krztuśca, to sprawa nie jest jeszcze ostatecznie wyja- śniona. Jedni twierdzą, że krztusiec wywiera wyraźny wpływ ujemny na gruźlicę płuc u dzieci (Jan Bogdanowicz), inni natomiast tego nie po- twierdzają, [przypisy: , trener personalny, kosmetyki organiczne, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.