Korzystanie z domowych usług opieki zdrowotnej Medicare

Posted by admin on December 4th, 2018

Wydatki Medicare na opiekę zdrowotną w domu rosną w postępie geometrycznym. Koszty opieki domowej wzrosły z 2 mld USD w 1988 r. Do 12,7 mld USD w 1994 r. I stanowią obecnie ponad 8% całkowitego budżetu na Medicare.1 Wzrost ten był głównie wynikiem liberalizacji i standaryzacji ochrony zdrowia w latach 1988-1989 usługi opiekuńcze, 2 które z kolei sprzyjały znacznemu wzrostowi liczby agencji zdrowia domowego certyfikowanych przez Medicare. W latach 1989-1995 liczba takich agencji wzrosła o ponad 50 procent (z 5676 do 8747), a liczba agencji typu for-profit zwiększyła się ponaddwukrotnie (z 1818 do 3730) .3 Domowa opieka zdrowotna była pierwotnie pomyślana jako środek ułatwiający wcześniejszy wypis ze szpitala – to znaczy, miała być opieka przejściowa po hospitalizacji. …read more

Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit ad 8

Posted by admin on December 4th, 2018

Jego zadłużenie uznawane jest za inwestycyjne, a Columbia nie ma trudności z pozyskiwaniem kapitału. Większość przejęć jest finansowana ze znakomitych przepływów pieniężnych, które w 1995 r. Wyniosły 4,3 mld USD. Średni koszt długu w Kolumbii wynosi 7,1 proc., A w ciągu czterech ostatnich dziesięcioleci to jedna z zaledwie czterech amerykańskich korporacji, które pomyślnie wyemitowały obligacje 100-letnie. .2 Kiedy kupuje szpital lub sieć szpitali o bardziej płynnym bilansie, Columbia / HCA refinansuje zadłużenie szpitala docelowego na własnych korzystniejszych stopach procentowych, dając natychmiastowe oszczędności. …read more

Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit ad 7

Posted by admin on December 4th, 2018

Porównania przeprowadzone przez firmę Parker i przez VHA oparte są na danych publicznych i są pozornie dokładne. Jednak kwestia porównawczej skuteczności organizacji non-profit i sieci nastawionych na zysk wymaga drugiej fali bezinteresownych badań naukowych, mających na celu zbadanie takich kwestii, jak działalność charytatywna i nieskompensowana opieka oraz koszty i obciążenia. Jeszcze bardziej drażliwym pytaniem jest, czy organizacje nastawione na zysk, w znacznie ostrzejszym środowisku niż w latach 80., pogarszają opiekę medyczną. Chociaż Columbia / HCA szczyci się wysoką oceną formalnych dokumentów i chociaż podkreśla, że jej zaangażowanie w jakość obejmuje przede wszystkim opiekę nad pacjentem, jest również mocno zaangażowana w redukcję kosztów personelu i nakładów na sprzęt. Ogólnie rzecz biorąc, falsyfikaty nadal mają nieco niższy ogólny stosunek personelu do pacjentów niż organizacje non-profit.9 Chociaż częściowo odzwierciedla to chwalebne opóźnianie i korzyści skali, Columbia / HCA również została ostro skrytykowana przez niektóre z jego członków. …read more

Columbia / HCA i odrodzenie działalności szpitala For-Profit ad 6

Posted by admin on December 4th, 2018

Sieci nastawione na zysk przestają kupować głównie niezależne prywatne szpitale lub łączą się ze sobą: teraz przejmują lokalne szpitale non-profit. Presje związane z cięciami kosztowymi nasiliły się. Co najważniejsze, szpitale nie są już wypłacane głównie za opłatą za usługi, więc zyski muszą być osiągane poprzez obniżanie kosztów i usług, a nie poprzez ich zwiększanie. Najnowsza fala konsolidacji zysków i przejęć jest zbyt niedawna, aby stanowić przedmiot podobnych kompleksowych badań. Jednak rozproszone dowody sugerują, że falsyfikaty wciąż zapewniają relatywnie mniej działań charytatywnych niż ich publiczne i non-profit i że wybierają opłacalne rekordy. …read more